拼音标注原文

 • shàng
 • xiǎo
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 • mén
 • bān
 • yǒu
 • wèi
 • jiào
 • yīng
 • de
 • tóng
 • xué
 • hěn
 • wén
 • jìng
 • zǒng
 • shì
 • zuò
 • zài
 • jiào
 • shì
 • de
 • jiǎo
 • shàng
 • qián
 • zǎo
 • zǎo
 • jiù
 • lái
 • dào
 • jiào
 • shì
 • xià
 • hòu
 • yòu
 • zǒng
 • shì
 • zuì
 • hòu
 • kāi
 • yīn
 • wéi
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • shēng
 • guò
 • bìng
 • tuǐ
 • jiǎo
 • luō
 • xià
 • liǎo
 • cán
 • yuàn
 • ràng
 • bié
 • rén
 • kàn
 • xiàn
 • zǒu
 • de
 • 姿
 • shì
 • tiān
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • tóng
 • xué
 • mén
 • lún
 • liú
 • shàng
 • jiǎng
 • tái
 • jiǎng
 • shì
 • lún
 • dào
 • yīng
 • de
 • shí
 • hòu
 • quán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • de
 • guāng
 • tóu
 • xiàng
 • liǎo
 • jiǎo
 • luō
 • yīng
 • tóu
 • liǎo
 • xià
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • gāng
 • diào
 • lái
 • de
 • hái
 • zhī
 • dào
 • yīng
 • de
 • qíng
 • kuàng
 • yīng
 • yóu
 • liǎo
 • huì
 • ér
 • màn
 • tūn
 • tūn
 • zhàn
 • liǎo
 • lái
 • yǎn
 • juàn
 • hóng
 • hóng
 • de
 • zài
 • quán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • de
 • zhù
 • shì
 • xià
 • zhōng
 • yáo
 • huàng
 • zǒu
 • shàng
 • liǎo
 • jiǎng
 • tái
 • jiù
 • zài
 • yīng
 • gāng
 • gāng
 • zhàn
 • dìng
 • de
 • jiào
 • shì
 • zhòu
 • rán
 • jiān
 • xiǎng
 • liǎo
 • zhǎng
 • shēng
 • zhǎng
 • shēng
 • liè
 • ér
 • chí
 • jiǔ
 • zài
 • zhǎng
 • shēng
 • mén
 • kàn
 • dào
 • yīng
 • de
 • lèi
 • shuǐ
 • liú
 • liǎo
 • xià
 • lái
 • zhǎng
 • shēng
 • jiàn
 • jiàn
 • píng
 • yīng
 • zhèn
 • dìng
 • liǎo
 • qíng
 • kāi
 • shǐ
 • jiǎng
 • shù
 • de
 • xiǎo
 • shì
 • de
 • tòng
 • huà
 • shuō
 • de
 • hěn
 • hǎo
 • shēng
 • yīn
 • shí
 • fèn
 • dòng
 • tīng
 • shì
 • jiǎng
 • wán
 • liǎo
 • jiào
 • shì
 • yòu
 • xiǎng
 • liǎo
 • liè
 • de
 • zhǎng
 • shēng
 • yīng
 • xiàng
 • dài
 • shēn
 • shēn
 • liǎo
 • gōng
 • rán
 • hòu
 • zài
 • zhǎng
 • shēng
 • yáo
 • huàng
 • zǒu
 • xià
 • liǎo
 • jiǎng
 • tái
 • cóng
 • hòu
 • yīng
 • jiù
 • xiàng
 • biàn
 • liǎo
 • rén
 • shì
 • de
 • zài
 • xiàng
 • qián
 • me
 • yōu
 • huò
 • tóng
 • xué
 • mén
 • yóu
 • shuō
 • xiào
 • shén
 • zhì
 • zài
 • lián
 • huān
 • huì
 • shàng
 • hái
 • ràng
 • tóng
 • xué
 • mén
 • jiào
 • tiào
 • nián
 • hòu
 • mén
 • shàng
 • liǎo
 • tóng
 • de
 • zhōng
 • xué
 • yīng
 • gěi
 • lái
 • xìn
 • shuō
 • :“:“
 • yǒng
 • yuǎn
 • huì
 • wàng
 • zhǎng
 • shēng
 • yīn
 • wéi
 • shǐ使
 • míng
 • bái
 • tóng
 • xué
 • mén
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • shì
 • dài
 • de
 • zhǎng
 • shēng
 • gěi
 • liǎo
 • dài
 • de
 • shǐ使
 • yǒng
 • wēi
 • xiào
 • zhuó
 • miàn
 • duì
 • shēng
 • huó
 • 。”。”

 • lào
 • 姿
 • shì
 • tóu
 • diào
 • kuàng
 • liè
 • zhèn
 • shù
 • yōu
 • lián
课文主题
课文写班里一个患小儿麻痹症的女同学英子,因为第一次上台时获得了大家的掌声的鼓励而逐步改变抑郁性格的故事,赞扬小英对同学们掌声鼓励的珍惜,克服自卑、阳光生活的勇气。