• lào
  • 姿
  • shì
  • tóu
  • diào
  • kuàng
  • liè
  • zhèn
  • shù
  • yōu
  • lián
字面理解
我会认
落 lào (落下、落枕、落埋怨)
姿 zī (姿势、雄姿、天姿国色)
势 shì (姿势、气势、形势逼人)
况 kuàng (情况、近况、状况)
镇 zhèn (镇定、镇静、乡镇)
述 shù (讲述、叙述、简述 )
普 pǔ (普通话、普及、普天之下)
忧 yōu (忧愁、忧郁、杞人忧天)
联 lián (联合、联欢会、联系)